אתר שירות, מידע ותשלומים

מכרז פומבי מס’ 21/2023 – למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה


מכרז פומבי מס’ 21/2023 – למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה

 • כללי
  • התאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן: “המזמין” ו/או “התאגיד“) אשר הוקם בהתאם לחוק הרופאים הווטרינרים, תשנ”א-1991 (להלן: “חוק הרופאים הווטרינרים“) מעוניין בקבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי 21/2023 למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה לתאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן: “המכרז“).
  • התאגיד לפיקוח וטרינרי הוקם מכוח חוק הרופאים הווטרינרים ועיקר מטרתו להעסיק רופאים וטרינרים ופקחים, לשם פיקוח על -פי כל דין, על המזון מן החי במדינת ישראל, זאת כחלק מרפורמה כללית במסגרת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע”ו-2015 (להלן: “חוק המזון“), אשר נועדה לייעל את תהליך הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי הן גולמי והן מעובד במדינת ישראל.
  • התאגיד החל את פעילותו ביום 1 במארס 2020 ועובדים בו כ-390 עובדים בפריסה ארצית. עובדי הפיקוח של התאגיד, רופאים וטרינרים ופקחים וטרינרים (להלן: “עובדי הפיקוח“), מבצעים את עבודת הפיקוח בכ- 500 מתקנים שונים ברחבי הארץ. התאגיד אינו אמון על תכניות הבטיחות במתקנים עצמם אולם מעוניין להכין תכנית ניהול סיכוני בטיחות בעבודה, לבצע פיקוח עליון על קיום תכניות בטיחות במתקנים ויישומן, לרבות הכנת נהלי עבודה, הדרכות והסברות לבעלי המתקנים ולעובדי הפיקוח והכל על מנת לוודא כי עובדי הפיקוח מוצבים לעבודה במתקנים בהם מיושמת תכנית בטיחות בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש”ל -1970 ותקנותיו הרלוונטיות (להלן: “השירותים“).
  • בין המציע לבין התאגיד ו/או מי מטעמו לא יתקיימו יחסי עובד-מעסיק, כמפורט בנוסח הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי ההזמנה.
 • לוח זמנים למכרז
 • יום א’, 29/1/2023 – מועד פרסום המכרז באתר האינטרנט של התאגיד ובשני עיתונים יומיים
 • יום ה’,09/02/2023 ולא יאוחר מכך ועד השעה 12:00- המועד אחרון להגשת שאלות הבהרה למחלקה המשפטית של התאגיד, יש לפנות לעוה”ד יסמין זריהן, לדוא”ל: yasminz@veterinary.org.il
 • יום ה’, 16/02/2023 ולא יאוחר מכך ועד השעה 12:00- המועד אחרון למתן תשובות לשאלות ההבהרה הנוספות.
 • יום ד’,01/03/2023 לא יאוחר מכך ועד השעה 12:00- המועד האחרון להגשת הצעות. ההגשה תבוצע לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד שברח’ אבא הלל סילבר 18, לוד, קומה רביעית. נא לתאם הגעה מראש עם  עוה”ד יסמין זריהן, באמצעות דוא”ל: yasminz@veterinary.org.il או בטלפון 08-6923705
 • קישור למסמכי המכרז המלא ⬅️ מכרז 21-2023 למתן שירותי ייעוץ בתחומי הבטיחות וגהות בעבודה -נוסח סופי לפרסום 26.01.23

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי