אתר שירות, מידע ותשלומים

מכרז פומבי מס’ 6/2021 לעריכת ביטוחי התאגיד


התאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן:” המזמין” או “התאגיד”) אשר הוקם בהתאם לחוק הרופאים הווטרינרים תשנ”א -1991, מזמין בזאת הצעות לעריכת ביטוחי התאגיד בהתאם לתקנות חוק חוזה הביטוח, תשמ”א-1981 והוראות כל דין ובהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו (להלן: “השירות”).

 תיאור כללי של פעילות התאגיד

התאגיד לפיקוח וטרינרי הוקם מכוח חוק הרופאים הווטרינרים תשנ”א – 1991 (להלן: “חוק הרופאים הווטרינרים”) ועיקר מטרתו להעסיק רופאים וטרינרים ופקחים, לשם פיקוח לפי דין על מזון מן החי ולשם פיקוח וטרינרי נוסף הנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי.

הקמת התאגיד בוצעה כחלק מרפורמה כללית במסגרת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע”ו-2015, (להלן: “חוק המזון”), ונועדה לייעל את תהליך הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי הן גולמי והן מעובד.

התאגיד החל את פעילותו ב- 1 במרץ 2020.

משלוח שאלות/ הבהרות/בקשות לשינויים בנושא המכרז ו/או התנאים הביטוחיים יש להגיש עד ליום שני 17.05.2021 בשעה 12:00 לכתובת דוא”ל: guy@veterinary.org.il 

הודעה בדבר הארכת מועד להגשת הצעות למכרז 6/2021 לעריכת ביטוחי התאגיד

הרינו לעדכן בזאת כי המועד להגשת הצעות למכרז הוארך ליום 27.5.21 בשעה 12:00.

יתר פרטי המכרז נותרו ללא שינוי.

ראו פרטי המכרז (לרבות תשובות לשאלות הבהרה)

מסמך שאלות ותשובות עלה לאתר!

להורדת מסמך השאלות ותשובות לחץ על הקישור הבא: שאלות הבהרה ותשובות- מכרז 6.2021 עריכת ביטוחי התאגיד

להורדת קובץ המכרז

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי