אתר שירות, מידע ותשלומים

מכרז פומבי מס’ 9/2021 לקבלת שירותי מנהל מערכות מידע


התאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן:” המזמין” או “התאגיד”) אשר הוקם בהתאם לחוק הרופאים הווטרינרים, תשנ”א-1991, מזמין בזאת הצעות למתן שירותי מנהל מערכות מידע בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו (להלן: “השירות”).

 תיאור כללי של פעילות התאגיד

התאגיד לפיקוח וטרינרי הוקם מכוח חוק הרופאים הווטרינרים תשנ”א – 1991 (להלן: “חוק הרופאים הווטרינרים”) ועיקר מטרתו להעסיק רופאים וטרינרים ופקחים, לשם פיקוח לפי דין על המזון מן החי במדינת ישראל.

הקמת התאגיד בוצעה כחלק מרפורמה כללית במסגרת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע”ו-2015, (להלן: “חוק המזון”), ונועדה לייעל את תהליך הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי הן גולמי והן מעובד.

התאגיד החל את פעילותו ב- 1 במרץ 2020 ועובדים בו כ-390 עובדים בפריסה ארצית. מערך המחשוב על כלל תשתיותיו השונות, נכון להיום, קיים עבור מטה התאגיד בלבד. ברצוננו להקים מערך מחשוב ותשתיות מבוזר אשר יכיל את העובדים הרלוונטיים (כ-250 רופאים, עובדי שטח) תוך התייחסות להיבטי אבטחת מידע, תקשוב,  עבודה בענן, סייבר וניהול המידע.

בין המציע לבין התאגיד ו/או מי מטעמו לא יתקיימו יחסי עובד-מעסיק, כמפורט בנוסח הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי ההזמנה.

התאגיד לפיקוח וטרינרי מודיע בזאת על תיקונים שבוצעו למכרז כדלקמן:

  1. המועד להגשת הצעות למכרז הוארך ליום 3.8.21 בשעה 12:00.
  2. המועד להגשת שאלות טכניות ושאלות הבהרה הוארך ליום 26.7.21 בשעה 12:00.
  3. כמו כן, נעשה שינוי בתנאי הסף מס’ 5

את ההצעות יש להגיש במשרדי התאגיד בכתובת: רח’ אבא הלל סילבר 18, קומה רביעית, בניין טרמינל 2, לוד   עד ליום ה’ 22.07.21 בשעה 12:00

כאשר יש לסדרן כדלקמן:

ההצעה על נספחיה תשולשל לתיבת המכרזים במשרדי התאגיד עד למועד הנקוב לעיל.

על המעטפה יצוין שם המכרז ומספרו בלבד “מכרז מס’  9/2021 לשירותי מנהל מערכות מידע לתאגיד לפיקוח וטרינרי”.

שאלות טכניות ושאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב בלבד, בקובץ WORD, לידי גיא עמנואל מנהל תחום תפעול, רכב ולוגיסטיקה בכתובת המייל  guy@veterinary.org.il עד ליום ה’, 15.07.2021 בשעה 12:00.

כל הסבר, פרשנות או תשובה שינתנו בע”פ, אין ולא יהיה להם כל תוקף, רק תשובות בכתב תחייבנה את התאגיד.

יש לציין בנושא הדוא”ל “מכרז מס’ 9/2021 לשירותי מנהל מערכות מידע לתאגיד לפיקוח וטרינרי”.

את השאלות יש להעביר בפורמט להלן תוך ציון פרטי איש הקשר מטעם המציע, כולל כתובת דוא”ל ומספר טלפון נייד ומשרדי.

 עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של התאגיד – החל מיום 29.6.21

       2. משלוח שאלות/הבהרות/בקשות לשינויים בנושא המכרז ו/או ההתקשרות-  עד ליום ה’ 15.07.2021 בשעה 12:00 לכתובת דוא”ל:      guy@veterinary.org.il

     3. הגשת הצעות עד ליום ה’ 22.07.2021 בשעה 12:00 לכתובת התאגיד

לכל תנאי המכרז- יש ללחוץ על הקישור הבא ⬅️מכרז פומבי מס’ 9/2021 לקבלת שירותי מנהל מערכות מידע

הודעה בדבר שינוי מועדים ותנאי סף במכרז פומבי 9/2021  לשירותי מנהל מערכות מידע

התאגיד לפיקוח וטרינרי מודיע בזאת על תיקונים שבוצעו למכרז כדלקמן:

  1. המועד להגשת הצעות למכרז הוארך ליום 3.8.21 בשעה 12:00.
  2. המועד להגשת שאלות טכניות ושאלות הבהרה הוארך ליום 26.7.21 בשעה 12:00.
  3. כמו כן, נעשה שינוי בתנאי הסף מס’ 5

 

להורדת קובץ המכרז

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי