אתר שירות, מידע ותשלומים

מכרז 7/2021 לקבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה


שאלות הבהרה ותשובות- מכרז 7.2021 קצין בטיחות בתעבורה – לחץ על הקישור ⬅️ שאלות הבהרה ותשובות- מכרז 7.2021 קצין בטיחות בתעבורה

התאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן:” המזמין” או “התאגיד”) אשר הוקם בהתאם לחוק הרופאים הווטרינרים, תשנ”א-1991,

מזמין בזאת הצעות למתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה בהתאם לתקנות התעבורה, תשכ”א -1961 והוראות כל דין ובהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו (להלן: “השירות”).

תיאור כללי של פעילות התאגיד

התאגיד לפיקוח וטרינרי הוקם מכוח חוק הרופאים הווטרינרים תשנ”א – 1991 (להלן: “חוק הרופאים הווטרינרים”) ועיקר מטרתו להעסיק רופאים וטרינרים ופקחים, לשם פיקוח לפי דין על המזון מן החי במדינת ישראל.

הקמת התאגיד בוצעה כחלק מרפורמה כללית במסגרת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע”ו-2015, (להלן: “חוק המזון”), ונועדה לייעל את תהליך הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי הן גולמי והן מעובד.

התאגיד החל את פעילותו ב- 1 במרץ 2020 ומחזיק בצי רכב המונה 116 רכבים נכון לעת הזו.

כל הרכבים הינם רכבים פרטיים הפרוסים ברחבי הארץ ומוצמדים לעובדי התאגיד. התאגיד פועל תחת הסכם עם חברת משכ”ל ובאמצעותו נערכה התקשרות מסוג ליסינג תפעולי אל מול מספר חברות.

בהתאם להנחיית אגף פיקוח ובקרת רכב וארגונים, תחום קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה, התאגיד נדרש לקבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה בהיקף משרה מלאה.

בין המציע לבין התאגיד ו/או מי מטעמו לא יתקיימו יחסי עובד-מעסיק, כמפורט בנוסח הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי ההזמנה.

משלוח שאלות/הבהרות/בקשות לשינויים בנושא המכרז ו/או ההתקשרות עד ליום ה’ 03.06.2021 בשעה 12:00 לכתובת דוא”ל: guy@veterinary.org.il

שאלות הבהרה ותשובות- מכרז 7.2021 קצין בטיחות בתעבורה – לחץ על הקישור ⬅️ שאלות הבהרה ותשובות- מכרז 7.2021 קצין בטיחות בתעבורה

הגשת הצעות עד ליום ה’ 10.06.2021 בשעה 12:00 לכתובת התאגיד רחוב אבא הלל סילבר 18 קומה 4 בניין טרמינל 2 לוד

ליתר פרטי המכרז להלן הקישור מכרז 7.2021 לקבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה

להורדת קובץ המכרז

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי