אתר שירות, מידע ותשלומים

מועצת התאגיד

להלן חברי המועצה שמינו השרים:

 1. פרופ’ איתמר גרוטו – יו”ר המועצה. 
 2. עובד שירות המזון הארצי במשרד הבריאות – טרם מונה.
 3. ד”ר ינון יוני, מנהל היחידה הווטרינרית בשירות המזון במשרד הבריאות.
 4. ד”ר תמיר גושן, מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל), משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 5. ד”ר סרחיו דולב, הרופא הראשי לפיקוח על מוצרים מהחי בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 6. מר חיים בורובסקי, נציג משרד האוצר.
 7. גב’ רונה קוטלר בן ארויה, נציגת משרד הכלכלה.
 8. גב’ אפרת פרידמן, נציגת משרד הפנים.
 9. ד”ר צבי סידלמן, נציג ציבור שהומלץ על ידי שר הבריאות.
 10. ד”ר יוסי חגואל, נציג ציבור שהומלץ על ידי שר החקלאות.
 11. ד”ר יצחק סמינה, נציג ציבור מטעם ארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של הרופאים הווטרינריים העוסקים בפיקוח על מזון.
 12. מר שלמה דולברג – נציג ציבור מטעם גוף המייצג את מרבית הרשויות המקומיות בישראל.

תפקידי המועצה לפי החוק הם: להתוות את מדיניות העסקת הרופאים הווטרינריים והפקחים הווטרינריים בתאגיד לפי החוק, לפקח על פעילות התאגיד ועל ביצוע תפקידי מנכ”ל התאגיד ופעולותיו, ובכלל זה –

קביעת מדיניות התאגיד לשם מילוי תפקידיו ביעילות ובאופן המאפשר גמישות תפעולית בהתאם לצורכי המשק ובהתאם לתקציבו השנתי המאושר של התאגיד.

מעקב רציף אחר הגשמת מדיניות התאגיד, תכנית הפעולה השנתית שלו ותקציבו השנתי.

מינוי מנכ”ל התאגיד ופיקוח על פעולותיו.

אישור תקציבו השנתי של התאגיד,  תכנית העבודה השנתית, המבנה הארגוני ,ומדיניות העסקת העובדים.

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי