רקע להקמת התאגיד

הרפורמה בפיקוח הווטרינרי על מזון מן החי

התאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן – התאגיד) הוקם לפי פרק ו’1 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ”א– 1991, (להלן – החוק או החוק המקים) אשר נחקק במסגרת רפורמה מקיפה שנערכה בשוק המזון לפי חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנות התקציב 2015- ו- 2016), התשע”ה- 2015.

הרפורמה כללה אסדרה של כל שרשרת הערך של שוק המזון – החל משלב הייצור, דרך מקטעי הייבוא היצוא והשיווק, וכן הסדרים מיוחדים לעניין הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי.

במסגרת החוק בוצעה רפורמה מקיפה בתחום הפיקוח הווטרינרי על בשר ומוצריו, בשלב העיבוד ובשלב השיווק לנקודות המכירה, לשם שיפור מצב הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי ולשם העמדתו בשורה אחת עם רמת הפיקוח הווטרינרי הנהוג כיום ביתר המדינות המפותחות. עיקר הרפורמה הוא בגיבוש מערכת פיקוח וטרינרי מודרנית, מבוססת על עקרונות של ניהול סיכונים ואשר פועלת על פי אמות מידה אחידות ועדכניות.

בהמשך לעריכת הרפורמה בתחום, נוצר צורך בקיומו של מערך פיקוח וטרינרי שלטוני יעיל, סדיר, יציב, מקצועי ואובייקטיבי, במפעלים ובאתרי המכירה של מוצרים מן החי, אשר יהיה כפוף לפיקוח העליון של הגורמים המוסמכים במשרדי החקלאות והבריאות (להלן- משרדי הממשלה).

פיקוח מסוג זה נדרש כיום, טרם תחילת פעולתו של התאגיד, במספר מפעלים ואתרים הנתונים לפיקוח עליון של משרדי הממשלה ולצורך הפעלתו תלויים המפעלים ומשרדי הממשלה בנכונותן וביכולתן של הרשויות המקומיות להעסקת עובדים שיבצעו את הפיקוח באופן סדיר ונאות (בחלק מפעלים מבוצע הפיקוח על ידי עובדי המועצה לענף הלול). בנוסף, נוכח המגבלות הקיימות על העסקת כוח אדם בשירות המדינה, אין אפשרות להעסקת כוח אדם בהיקף הנדרש לשם כך על ידי המדינה.

לפיכך, נוצר הצורך להקים גוף ציבורי מתאים – הוא התאגיד לפיקוח וטרינרי – שיספק את המסגרת המשפטית להעסקת עובדים אלה, שיהיו בעלי סמכויות פיקוח שלטוניות לפי הדינים הרלוונטיים, ויהיו כפופים לכללי המשמעת והאתיקה של השירות הציבורי.

הקמת התאגיד מאפשרת להעסיק מאות עובדים – רופאים וטרינריים ופקחים. חלק מהעובדים יועסקו בתאגיד על בסיס משרות העסקה קיימות ברשויות המקומיות ובמועצה לענף הלול, וחלקם על בסיס משרות חדשות.

הקמת התאגיד יצרה מסגרת לפיקוח על היבטים נוספים הכרוכים בהעסקתם של עובדים אלה, כגון מניעת ניגוד עניינים.

חיזוק מערכת הפיקוח הווטרינרי ברמת המפעלים ובאתרי השיווק והמכירה, במסגרת הרפורמה, תוביל לשיפור ניכר בבריאות הציבור בנוגע לבשר ומוצריו ובתוך כך תעמיד את ישראל בסטנדרטים הנהוגים בכל יתר המדינות המפותחות. כדי לאפשר למפעלים להיערך ליישום הרפורמה בפיקוח הווטרינרי נקבע בחוק כי הרפורמה תיכנס לתוקף באופן הדרגתי, לאחר תקופת מעבר בת ארבע שנים, אשר הסתיימה ביום 29.2.20 ופעילות התאגיד החלה ביום ה- 01.03.20 כפי שנקבע בחוק גם כמועד תחילת פעילותו של התאגיד.

בדומה לייתר גופים ציבוריים שהוקמו בחוק, מסגרת פעולתו של התאגיד, תפקידיו, מאפייניו, סמכויותיו והמשטר הנורמטיבי לו הוא כפוף, הינם כפי שהותוו בחוק המקים ובחוקים נוספים החלים על גופים ציבוריים מסוגו של התאגיד.

שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

הגשת מועמדות

צור קשר