אתר שירות, מידע ותשלומים

שאלות ותשובות

לשם הגנה על בריאות הציבור. מבוצע על ידי התאגיד לפיקוח וטרינרי לשם הבטחת המזון המשווק לציבור, כך שיהיה מסופק לצרכן ברמת איכות, תקינות ובטיחות נאותים, ובכלל זה בתנאי ייצור נאותים המתאימים לאמות המידה שנקבעו בחוק המזון והמקובלים באסדרה במדינות המפותחות, לרבות בתקנים בין-לאומיים מקובלים.

בהתאם לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע”ו-2015, כל מפעל המייצר מוצר מזון מן החי, ישלם לתאגיד אגרה בעד פיקוח מפעלי וכל בעל היתר הפעלה של מפעל לשחיטת בשר או יבואן של מוצרי בשר ישלם לתאגיד אגרה בעד פיקוח בשווקים.

התאגיד לפיקוח וטרינרי הוא תאגיד סטטוטורי שהוקם על פי חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ”א – 1991 ותפקידיו הם:

 • להעסיק פקחים וטרינריים ורופאים וטרינריים מפקחים לשם פיקוח לפי דין על מזון מן החי וכן לשם פיקוח וטרינרי נוסף הנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי;
 • לייעץ לשרים בקשר להפעלת הפיקוח הווטרינרי על מזון מן החי וייעולו;
 • לגבות אגרות ותשלומים כדין.
 • אגרה עבור פיקוח במפעלים, האגרה נגבית ישירות מהמפעלים, בהתאם לאחוזי הפיקוח שנקבעו למפעל על ידי הרגולטורים מטעם משרד הבריאות או משרד החקלאות.
 • אגרה עבור שעות מיוחדות במפעלים בהם עובדי הפיקוח נדרשים לשעות נוספות, שעות לילה, עבודה במוצ”ש וכו’.
 • אגרה לפיקוח בשווקים הנגבית ממשחטות, בתי המטבחיים ויבואני הבשר הגולמי המבוססת על כמות הבשר המשווק בישראל, כך שבעבור כל ק”ג תגבה אגרה אחידה ששיעורה נקבע בחוק, אשר תשמש לכיסוי הוצאות הפעילות השוטפות.

הפיקוח הווטרינרי נקבע על ידי הרגולטורים האמונים על הפיקוח במשרדי הבריאות והחקלאות. לכל מפעל קיימת שייכות רגולטורית לאחד מבין רגולטורים אלה, בהתאם לנהליהם.

כל רגולטור קבע מודל פיקוח מותאם למפעלים שבאחריותו. מודלי הפיקוח של הרגולטורים מפורסמים באתר התאגיד.

קישור ללשונית מודל הפיקוח של החקלאות

קישור ללשונית מודל הפיקוח של הבריאות

התאגיד מיישם את היקף הפיקוח שנקבע על ידי הרגולטורים בשני היבטים:

 • מצוות למפעל ווטרינר לביצוע הפיקוח בהתאם להיקף שנקבע
 • גובה אגרת פיקוח בהתאם להיקף שנקבע

הפיקוח בשווקים מצוי באחריותו של משרד הבריאות בלבד והוא בעל הסמכות לקבוע את היקפי המשרה הנדרשים בכל עיר על מנת לשמור על בריאות הציבור בה.

הפיקוח הווטרינרי במפעלים מבוצע על ידי עובדי התאגיד לפיקוח וטרינרי. הפיקוח בשווקים מבוצע על ידי הווטרינרים ברשויות המקומיות וזאת עד לתאריך 1.3.2022. במועד זה, אם ראש רשות יחפוץ להעביר את התקנים המגיעים לרשות לתאגיד, תהיה לו אפשרות לכך תחת תנאים הקבועים בחוק. עם זאת, ככל שהרשות תרצה, יש באפשרותה להותיר את הפיקוח הווטרינרי בשווקים ברשותה גם לאחר מועד זה.

על התאגיד מפקחת מועצת התאגיד, אשר מבין תפקידיה הם:

 • לקבוע את מדיניות התאגיד לשם מילוי תפקידו ביעילות ובאופן המאפשר גמישות תפעולית בהתאם לצורכי המשק ובהתאם לתקציבו השנתי המאושר של התאגיד.
 • לעקוב ברציפות אחר הגשמת מדיניות התאגיד והתוכניות והתקציבים של התאגיד.
 • למנות מנהל כללי
 • לאשר את התקציב השנתי
 • לקבוע את תוכנית הפעולה השנתית של התאגיד
 • לקבוע את המבנה הארגוני של התאגיד כולל מדיניות העסקה ושיא כ”א
 • לאשר את הדוחות הכספיים של התאגיד.
 • מועצת התאגיד

מטה התאגיד מנהל את פעילות התאגיד. המטה אמון על מינהל ומשאבי האנוש מחד ועל הניהול הכספי והגבייה מאידך.

קישור ללשונית ההנהלה באתר

אגרות הפיקוח הווטרינרי נקבעות בחוק ובתקנות לאחר דיון בוועדת הרווחה, העבודה והבריאות בכנסת.

התשלום בגין אגרת השווקים הוא 8 אג’ כולל מע”מ בגין כל ק”ג של מוצר בשר, מיובא או משווק.

תשלומי אגרת שווקים

 • באמצעות טופס הרשאה לחיוב חשבון
 • דרך האתר בלשונית תשלומים.
 • בהעברה בנקאית לחשבון התאגיד לשירות וטרינרי:
 • בנק מזרחי טפחות (20) סניף בנק 418 מס’ חשבון –276970 .

  בעת ביצוע העברה בנקאית נא לשלוח מייל ל- Michalc@veterinary.org.il

    יש לציין במייל מספרי השובר + שם החברה + מספר טלפון לבירורים .

עד ליום 28.2.22  יבוצע הפיקוח הוטרינרי בשווקים על ידי רופאים וטרינרים המועסקים על ידי הרשויות המקומיות. בתום תקופה זו, רשאיות הרשויות המקומיות להעביר הפעילות לתאגיד לפיקוח וטרינרי. 

לצורך קבלת פיקוח וטרינרי יש להוריד את הטופס הנ”ל ,למלא, ולדאוג לאישור מהרופא המרחבי לשיבוץ רופא מפקח. יש לשלם טרם ביצוע העבודה ולאחר מכן לשלוח לתאגיד למייל info@veterinary.org.il .  

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי

דילוג לתוכן