אתר שירות, מידע ותשלומים

הודעה לבתי מטבחיים, משחטות ומפעלים לבשר גולמי שבפיקוח השירותים הווטרינריים

 

בעניין גביית תשלומים בעד פיקוח וטרינרי במפעלים

החל מיום תחילת פעילותו של התאגיד ועד להתקנת תקנות בעניין אגרות 

התאגיד לפיקוח וטרינרי והשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, מודיעים בזה למפעלים לבשר גולמי, בתי מטבחיים, בתי שחיטה לעופות ולמפעלים מאושרים ליצוא על המתווה לגביית התשלומים בעד שירותי פיקוח וטרינרי שיסופקו על ידי התאגיד לפיקוח וטרינרי החל מיום תחילת פעילותו, ה- 1 במרס 2020, כדלקמן:

  • על פי החוק מכוחו פועל התאגיד לפיקוח וטרינרי, פעילותו של התאגיד תמומן מאגרות ומתשלומים שהתאגיד יוסמך לגבות בעד פיקוח וטרינרי במפעלים לייצור מזון מן החי.
  • האגרות אותן מוסמך התאגיד לגבות הן אגרות משני סוגים: אגרות בעד פיקוח וטרינרי במפעלים שבפיקוח משרד הבריאות, לפי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע”ו – 2015 (להלן – חוק המזון) ואגרות בעד פיקוח וטרינרי בבתי מטבחיים, במשחטות ובמפעלים שבפיקוח משרד החקלאות, לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ”ה- 1985 או לפי החוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, תשי”ז – 1956. יובהר, כי הפיקוח הווטרינרי יאוחד והתאגיד לא ייגבה אגרה כפולה, אף אם מתבצע במפעל פיקוח לפני שניים מהחיקוקים לעיל.
  • נוכח התפזרות הכנסת ה- 22 לפני תום תקופת כהונתה ביום 12 דצמבר 2019, לא הוקמה ועדת הרווחה, העבודה והבריאות של הכנסת. ועדה זו מוסמכת לאשר את עדכון סכום האגרה הבסיסי הקבוע בחוק המזון ולהתאימו לעלויות המעודכנות של העסקת רופאים וטרינריים (ובכלל זה התקורה הכרוכה בהעסקה), וכן לאשר את האגרות שאותן יהיה מוסמך התאגיד לגבות בעד הפיקוח הווטרינרי שיבוצע בבתי המטבחיים, במשחטות ובמפעלים שבפיקוח השירותים הווטרינריים (להלן – המפעלים).
  • על יסוד חוות דעת משפטית שהוכנה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, גובש מתווה לפיו התאגיד יגבה מהמפעלים תשלום בעד הפיקוח הווטרינרי שיבוצע בהם, בגובה עלות ההעסקה של הרופא הווטרינר או הפקח המבצעים את הפיקוח הווטרינרי (ובכלל זה התקורה הכרוכה בהעסקה), בכפוף להסכמת המפעל. מתווה זה מבוסס על המצב הקיים טרם תחילת פעילותו של התאגיד, בו המפעלים שילמו לרשויות המקומיות תשלום בעד הפיקוח הווטרינרי שבוצע בהם על ידי עובדי הרשויות המקומיות, במסגרת הסכם שנערך עימם. מתווה זה יופעל באופן זמני בלבד, עד לחידוש פעילותן של ועדות הכנסת והתקנת התקנות בעניין האגרות.
  • יצוין כי טיוטת התקנות לקביעת האגרות שיוטלו על המפעלים מכוח החקיקה שבאחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, פורסמו באתר התזכירים הממשלתי ביום 30.1.20.
  • ביום 2.2.20 אושר המתווה האמור לעיל על ידי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ציבורי- חוקתי), ובלבד שסכומי התשלומים יאושרו על ידי ועדה מייעצת המורכבת ממנכ”לי משרדי החקלאות, הבריאות והאוצר או נציגיהם.

 

בהתאם למתווה זה ולמסמך מתודולוגיה לקביעת סכומי התשלומים בהתאם לעלויות ההעסקה של רופאים וטרינריים ופקחים במפעלים שיפורסם באתר האינטרנט של התאגיד לפיקוח וטרינרי, יישלחו למפעלים הודעות פרטניות באשר לתשלומים שייגבו מהם בעד הפיקוח הווטרינרי שיסופק להם על ידי התאגיד החל מיום תחילת פעילותו.

הגשת מועמדות

צור קשר

איזור אישי

דילוג לתוכן